Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO


Na podstawie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Dyrektor Żłobka Miejskiego w Wieruszowie, ul. Bursztynowa 1, 98-400 Wieruszów informuje, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Dyrektor Żłobka Miejskiego w Wieruszowie, ul. Bursztynowa 1, 98-400 Wieruszów.
2. Inspektor danych osobowych u Administratora dostępny jest pod adresem e-mail: zlobek@wieruszow.pl
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U 2018, poz. 603) w celu realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
4. Państwa dane osobowe oraz dane dzieci będą przechowywane przez okresy zakreślone
w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, maksymalnie przez 10 lat.
5. Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom świadczącym na rzecz Żłobka usługi informatyczne, obsługę księgową i kadrową. Państwa dane osobowe mogą być przekazane odpowiednim organom publicznym.
6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (*jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe na mocy w/w przepisów.

Dyrektor
Żłobka Miejskiego w Wieruszowie

Przedszkolowo.pl logo