O Żłobku

Dyrektor:mgr Elżbieta Domal

Opiekunki:mgr Iza Bednarek - Dulska
Agnieszka Gałęza
Katarzyna Kania
Joanna Wolniak
mgr Joanna Kowalczyk
Małgorzata Gola
mgr Anna Staroń
Paulina Błachowicz

Pielęgniarki:Patrycja Baraniak
Krystyna Smolis


Sprzątaczki:Marzena Chrząsciel
Klaudia Lis

Intendentka:Ilona Krysiak

Szefowa kuchni:Teresa Królik

Pomoce kuchenne:Jolanta Olek
Elżbieta Kałużna
Anna Wojtczak

Woźny:Henryk Rabiega


O naszej placówcePlacówka zlokalizowana jest w Wieruszowie przy ulicy Bursztynowej 1. Mieści się w nowo wybudowanym, nowoczesnym, wolno stojącym, budynku. Budynek posiada ogród, wyposażony w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych.
Aktualnie dzieci uczęszczające do żłobka zamieszkują nie tylko gminę Wieruszów, lecz również okoliczne gminy. W budynku funkcjonują 2 grupy dziecięce po 24 osoby w wieku od ukończenia 20 tygodnia do 3 roku życia. Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.

Żłobek posiada własną, doskonale wyposażoną kuchnię oraz zaplecze kuchenne. Personel kuchni przygotowuje posiłki zgodnie z ustalonym dekadowo jadłospisem, uwzględniającym żywienie dzieci oraz diety eliminacyjne dla dzieci na dietach z przeciwwskazaniami żywieniowymi.


Misja Żłobka Miejskiego w Wieruszowie1. Tworzymy warunki, by zagwarantować dzieciom właściwą opiekę pielęgnacyjną, profilaktyczno – zdrowotna, wychowawcza oraz edukacyjna z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności.
2. Dbamy o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.
3. Współdziałamy z rodzicami w wychowywaniu dzieci.
4. Dążymy do wyrównania szans edukacyjnych wszystkich dzieci oraz uwzględniamy w swoich działaniach potrzeby środowiska.
5. Stwarzamy atmosferę sprzyjającą akceptacji każdego dziecka, przeciwdziałamy izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszelkiej inności.
6. Pragniemy, aby nasze dzieci posiadały umiejętność racjonalnego myślenia.
7. Chcemy, aby nasze dzieci były ciekawe świata. Pomagamy im stać się samodzielnymi, poznać siebie i rozumieć innych.
8. Staramy się, aby Wychowankowie potrzebujący pomocy znajdowali oparcie w opiekunach i specjalistach.
9. Wychodzimy naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom dzieci.
10. Przestrzegamy praw dziecka, dbamy o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.
11. Wzmacniamy wiarę dziecka we własne siły i możliwości oraz zapewniamy osiągnięcie sukcesu.
12. Jesteśmy po to, aby wykorzystując naturalną potrzebę działania dziecka stwarzać takie sytuacje, które wyzwolą jego przeżycia i skłonią do kreatywnego ich wyrażania.
13. Zmierzamy do tego, aby dziecko było świadomym i wrażliwym odbiorcą oraz twórcą sztuki.
14. Pragniemy, aby tworzenie dawało naszym dzieciom radość i nauczyło go twórczo myśleć i działać w przyszłości.

Model absolwenta1. Posiada umiejętności, wiedzę, sprawność oraz postawę, dzięki którym sprosta wymaganiom stawianym w przedszkolu, szkole i dorosłym życiu,
2. Jest otwarty na kontakty z innymi ludźmi, twórczy i wrażliwy wobec otaczającego świata,
3. Akceptuje samego siebie oraz jest tolerancyjny wobec innych,
4. Jest samodzielny, pracowity i kulturalny,
5. Jest radosny, wrażliwy i koleżeński,
6. Jest świadomym członkiem społeczeństwa, kocha swoją rodzinę, małą ojczyznę,
7. Jest przygotowany do sprostania wymaganiom w edukacji przedszkolnej.


Zasady pracyZasady pracy w żłobku zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka, są nimi:

1. Zasada indywidualizacji.
2. Zasada integracji.
3. Zasada wolności i swobody działania.
4. Zaspakajanie potrzeb dziecka.
5. Zasada aktywności.
6. Organizowania życia społecznego.
Aby realizować obowiązujące treści programowe, wykorzystywane są metody aktywne, problemowe, twórcze oraz tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę. Organizacja pracy opiekuna z wykorzystaniem w/w metod uwzględnia wielostronny rozwój dziecka.


Katalog metod stosowanych w Żłobku
1. Opowieść ruchowa,
2. Gimnastyka ekspresyjna,
3. Gimnastyka rytmiczna,
4. Pedagogika zabawy,
5. Relaksacja,
6. Bajkoterapia,
7. Zabawy paluszkowe,
8. Muzykoterapia
9. Metody czynne: samodzielnych doświadczeń, kierowania własną działalnością dziecka, zadań stawianych dziecku, ćwiczeń utrwalających.
10. Metody oglądowe: obserwacja i pokaz, przykład osobisty, przedstawienia teatralne,
11. Metody słowne: rozmowy, zachęty, pochwały, uśmiechy, podziękowania, opowiadania, zagadki, objaśnienia i instrukcje, sposoby społecznego porozumiewania się.


Współpraca z Rodzicami:1. Dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych żłobka i środowiska rodzinnego,
2. Wszechstronny rozwój dziecka,
3. Nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,
4. Zapoznanie rodziców z realizowanymi w żłobku planami, programami pracy,
5. Przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w żłobku,
6. Przekazanie informacji o stanie gotowości przedszkolnej dziecka,
7. Przekazywanie porad i wskazówek od opiekunów i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
8. Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,
9. Włączenie rodziców dzieci do życia grupy i żłobka,
10. Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz żłobka,
11. Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez szkolenia,
12. Ukazanie żłobka jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców,
13. Promowanie placówki w środowisku lokalnym.


Promocja placówki:1. Prezentacja placówki w środowisku lokalnym,
2. Prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów,
3. Dbałość o dobrą opinię placówki w środowisku lokalnym,
4. Popularyzowanie wychowania żłobkowego,
5. Prowadzenie kroniki żłobka oraz strony internetowej,
6. Organizacja uroczystości,
7. Prezentacja placówki w środowisku lokalnym,
8. Prezentacja w lokalnych mediach,
9. Dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,
10. Upowszechnianie informacji o żłobku.
Przedszkolowo.pl logo