Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

Oferta pracy na stanowisko Opiekuna

Żłobek Miejski w Wieruszowie poszukuje kandydata do pracy na pełen etat na stanowisko opiekuna.

Zakres wykonywanych zadań: sprawowanie opieki nad dziećmi do lat 3.

Osoby zainteresowane ofertą powinny spełniać następujące niezbędne warunki:
I. 1. Zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3 kandydat ubiegający się o pracę powinien posiadać następujące kwalifikacje:
Art. 16 pkt. 1 Opiekunem w żłobku może być osoba:
1) posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub
2) która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub
specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach
i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.
2. Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być także osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:
1) wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub
2) średnie lub średnie branżowe oraz:
a) co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub
b) przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w ust. 1.
3. Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności
II. Umiejętność pracy w zespole, samodzielność i komunikatywność.
III. Nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa umyślne.
IV. Wysoka kultura osobista
V. Nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne.

Wymagane dokumenty:
1. CV wraz z dołączoną klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 4 ust.11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r.Nr 119, str. 1."
2. Podanie o przyjęcie do pracy
3. Oświadczenie kandydata
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
5. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia)
6. Kserokopie dokumentów o kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach

Dokumenty należy składać w biurze dyrektora Żłobka Miejskiego w Wieruszowie do dnia 17 września 2018 r.
Pliki do pobrania:
Komunikat 2018-09-07, 21:02 | autor: Elżbieta Domal
Przedszkolowo.pl logo