Ramowy Rozkład Dnia

1. Grupa młodsza

Dzieci karmione są wg indywidualnych harmonogramów i wskazań rodziców. Drzemki odbywają się również wg indywidualnych potrzeb dzieci.
Wszystkie działania edukacyjno – wychowawczo – opiekuńcze mają za zadanie wsparcie Rodziców w wychowaniu i wykształceniu podstawowych czynności dostosowanych do wieku dziecka poprzez:
- czytanie i słuchanie bajek
- zabawy muzyczne (odkrywanie świata muzyki, poznanie nowych instrumentów i ich dźwięków itd.
- zabawy ruchowe przygotowujące do raczkowania i chodzenia
- ćwiczenia z piłką sensoryczną
- ćwiczenia wzmacniające poszczególne partie ciała
- zabawy relaksacyjne przy muzyce klasycznej dla maluszków
- rysowanie, malowanie, lepienie z mas plastycznych itp.
- zabawy z zabawkami rozwijające u dzieci umiejętności manualne i ruchowe
- stymulowanie prawidłowego siadania, raczkowania, pionizacji ciała niemowląt dostosowane do wieku i możliwości dziecka.
2. Grupa starsza


6:30 - 8:25 Schodzenie się dzieci; zabawy swobodne w kącikach zainteresowań; aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo – edukacyjnych; pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy; inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej; zabawy rozwijające zainteresowania; możliwość konsultacji rodziców z opiekunkami.

8:25 - 8:40 Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne i pielęgnacyjne, wdrażanie elementów higieny osobistej, kształtowanie umiejętności samoobsługowych, posadzenie dzieci do stolików, zakładanie śliniaków.

8:40 - 9:10 Śniadanie, karmienie i pomoc dzieciom w samodzielnym spożywaniu posiłków, wyrabianie u dzieci nawyku właściwego spożywania posiłku, kulturalnego zachowania się przy stole, pogadanki na temat zdrowego odżywiania się.

9:15 – 10:15 Zintegrowana działalność edukacyjno – wychowawcza. Zajęcia dydaktyczne zgodne z tematyką na poszczególne dni tygodnia) z całą grupą i w małych zespołach. Nabywanie umiejętności poprzez działanie – stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych; wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą (w miarę możliwości korzystanie z potrzeb specjalistów)

10:15 – 11:15 Przy sprzyjającej pogodzie spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu na tarasie i żłobkowym placu zabaw – obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe i zajęcia sportowe, ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę dziecka (zestawy ćwiczeń gimnastycznych); wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania świata zewnętrznego; kształcenie umiejętności bezpiecznego poruszania się po drodze, poznawanie podstawowych znaków drogowych; czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielności.

11:15 - 11:30 Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne i pielęgnacyjne, wdrażanie elementów higieny osobistej, kształtowanie umiejętności samoobsługowych.

11:30 - 12:00 Obiad – II danie – przestrzeganie zasad kulturalnego spożywania obiadu, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania się przy stole, pomoc dzieciom w samodzielnym spożywaniu posiłków.

12:00 - 14:00 Poobiedni odpoczynek i relaks na leżakach: słuchanie muzyki relaksacyjnej, czytanie przez nauczyciela bajek, słuchanie nagrań bajek z płyt CD, kołysanek, monitorowanie snu dzieci.

14:00 – 14:30 Obiad – I danie – kształtowanie u dzieci nawyków zdrowotnych, zachęcanie do spożywania całego posiłku, wyrabianie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami. Pomoc dzieciom w samodzielnym posiłku.

14:30 – 15:30 Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, dowolne wg zainteresowań dzieci, zajęcia w małych zespołach, praca indywidualna i wyrównawcza; utrwalenie poznanych treści w ciągu dnia.

15:30 – 16:00 Podwieczorek – przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania się przy stole, pomoc dzieciom w samodzielnym spożywaniu posiłków.

16:00 – 16:30 Swobodne zabawy w kącikach zainteresowań. Kontakty indywidualne z rodzicami, rozchodzenie się dzieci do domów.

Przedszkolowo.pl logo