Statut

UCHWAŁA NR XXXI/231/2016RADY MIEJSKIEJ W WIERUSZOWIEz dnia 18 listopada 2016 r


w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Wieruszowie
Na podstawie art 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2016 roku poz. 446) w związku z art. 11 ust 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r poz. 157) Rada Miejska w Wieruszowie uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Wieruszowie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wieruszowa.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieruszowie.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieruszowie
Adam Śpigiel

Załącznik do Uchwały Nr XXXI/231/2016
Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 18 listopada 2016r.STATUT ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W WIERUSZOWIE
Rozdział 1


Postanowienia ogólne§ 1. Żłobek Miejski z siedzibą w Wieruszowie, zwany dalej „Żłobkiem” działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 157);

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579);

4) niniejszego statutu.

§ 2. 1. Żłobek jest samodzielną, wydzieloną organizacyjnie gminną jednostką budżetową.

2. Żłobek nie posiada osobowości prawnej.

3. Siedziba Żłobka mieści się w Wieruszowie przy ul. Fabrycznej 6.

4. Organem prowadzącym Żłobek jest Gmina Wieruszów.

Rozdział 2Cele i zadania Żłobka§ 3. Podstawowym celem Żłobka jest organizowanie i prowadzenie działalności profilaktyczno-zdrowotnej, opiekuńczej i wychowawczej, wspomagającej wyrównanie szans rozwoju dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat.

§ 4. Do zadań Żłobka należy:

1) zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej, profilaktyczno-zdrowotnej, wychowawczej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności;

2) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci;

3) współdziałanie z rodzicami w wychowywaniu dzieci;

4) zapewnienie dzieciom w czasie ich pobytu w Żłobku odpowiedniego do wieku i stanu zdrowia wyżywienia zgodnego z normami i zasadami dietetyki.

§ 5. Cele Żłobka są osiągane, poprzez:

1) stosowanie różnych metod i form pracy z dziećmi, uwzględniających ich rozwój psychomotoryczny;

2) stymulowanie procesów rozwojowych dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inicjatywy;

3) zapewnienie dzieciom możliwości odpoczynku w formach dostosowanych do ich wieku;

4) zapewnienie dzieciom pobytu na świeżym powietrzu;

5) współpracę z rodzicami (opiekunami prawnymi), w tym poprzez organizację spotkań, zajęć otwartych oraz włączanie rodziców w działalność grupy.

Rozdział 3Warunki przyjmowania i pobytu dzieci w Żłobku§ 6. 1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest przedłużenie pobytu dziecka w Żłobku do 4 roku życia.

2. Do Żłobka przyjmowane są dzieci, których rodzice (prawni opiekunowie) zamieszkują na terenie Gminy Wieruszów.

3. Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają (z zachowaniem ust. 1 i 2):

1) dzieci obojga rodziców (prawnych opiekunów) pracujących zawodowo lub uczących się;

2) dzieci rodzica (prawnego opiekuna) samotnie wychowującego dziecko (w rozumieniu art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3);

3) dzieci niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności;

4) dzieci rodzica (prawnego opiekuna), wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów;

5) dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej).

4. Dzieci spoza Gminy Wieruszów będą przyjmowane do Żłobka na dany rok szkolny tylko w sytuacji zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy Wieruszów i posiadania wolnych miejsc w placówce.

§ 7. 1. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka objętego opieką mają prawo do:

1) uzyskania informacji na temat planu pracy w grupach;

2) uzyskania informacji na temat rozwoju psychofizycznego ich dziecka;

3) wyrażania opinii i wniosków na temat funkcjonowania Żłobka i pracowników Żłobka, w tym dyrektora.

2. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka objętego opieką zobowiązani są do:

1) przestrzegania statutu Żłobka;

2) zaopatrzenia dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;

3) przyprowadzania i odbierania dziecka ze Żłobka osobiście lub przez upoważnioną przez siebie osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;

4) terminowego uiszczania odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku;

5) przyprowadzania do Żłobka wyłącznie dziecka zdrowego.

Rozdział 4


Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku§ 8. 1. Pobyt dziecka w Żłobku jest płatny, rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do ponoszenia opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka przebywającego w Żłobku.

2. Żłobek pobiera opłaty od rodziców (prawnych opiekunów) za korzystanie z usług Żłobka wyliczone w oparciu o przyjęte w drodze odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Wieruszowie stawki opłaty uwzględniające:

1) opłatę za pobyt dziecka w Żłobku, nie dłużej jednak niż 10 godzin dziennie ustaloną jako iloczyn stawki dziennej oraz liczby dni pobytu dziecka w żłobku;

2) opłatę dodatkową za wydłużony (na wniosek rodziców, prawnych opiekunów) pobyt dziecka w Żłobku, przekraczający 10 godzin dziennie;

3) opłatę za wyżywienie (stawkę żywieniową) równą kosztowi surowca zużytego do przyrządzania posiłków dla dzieci, zgodnie z normami żywienia właściwymi dla dzieci do lat 3.

3. Wysokość opłaty za wyżywienie, o których mowa w ust. 2 pkt 3 ustala co roku Dyrektor Żłobka w porozumieniu z organem prowadzącym.

4. Opłaty, o których mowa w ust. 2, za czas przebywania dziecka w Żłobku wnosi się z dołu do 10 dnia następnego miesiąca.

5. Szczegółowy zakres i zasady odpłatności za wyżywienie i pobyt dziecka w Żłobku określa umowa zawierana pomiędzy dyrektorem Żłobka a rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.


Rozdział 5


Organizacja Żłobka§ 9. 1. Żłobek stanowi zakład pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

2. Dyrektor Żłobka jest przełożonym wszystkich zatrudnionych w nim pracowników i reprezentuje Żłobek na zewnątrz.

3. Dyrektor Żłobka działa na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza Wieruszowa.

4. Organizację wewnętrzną Żłobka określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Żłobka.

5. W regulaminie organizacyjnym Dyrektor Żłobka ustala godziny pracy Żłobka, biorąc pod uwagę opinie rodziców.

6. Dyrektor Żłobka jest odpowiedzialny za realizację zadań określonych w § 4 oraz za:

1) dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Żłobka;

2) opracowywanie rocznych planów finansowych Żłobka;

3) racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi Żłobka;

4) sprawne administrowanie i zarządzanie majątkiem Żłobka.

7. Dyrektor w celu realizacji zadań wydaje zarządzenia i regulaminy.

Rozdział 6


Mienie Żłobka§ 10. Żłobek gospodaruje powierzonym mieniem zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami i zapewnia jego należytą ochronę, jak również jego właściwe wykorzystanie.

Rozdział 7


Gospodarka finansowa§ 11. 1. Gospodarka finansowa Żłobka prowadzona jest w formie właściwej dla gminnej jednostki budżetowej na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

2. Źródłami finansowania Żłobka są:

1) środki finansowe z budżetu Gminy Wieruszów;

2) opłaty wnoszone przez rodziców za usługi świadczone w ramach działalności statutowej;

3) inne dochody uzyskane w sposób przewidziany prawem.

3. Podstawą gospodarki finansowej Żłobka jest roczny plan finansowy, obejmujący planowane dochody i wydatki Żłobka.

4. Żłobek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział 8Nadzór i kontrola nad Żłobkiem§ 12. 1. Nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje Burmistrz Wieruszowa.

2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:

1) warunki i jakość świadczonej opieki;

2) realizację zadań statutowych;

3) prawidłowość gospodarowania mieniem;

4) gospodarkę finansową.Rozdział 9


Postanowienia końcowe§ 13. 1. Żłobek używa pieczęci podłużnej o treści: Żłobek Miejski w Wieruszowie ul. Fabryczna 6, 98-400 Wieruszów.

2. Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane wyłącznie w trybie właściwym dla jego nadania.


UCHWAŁA NR L/359/2017


RADY MIEJSKIEJ W WIERUSZOWIE


z dnia 16 listopada 2017 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Wieruszowie.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2017 roku poz. 1875) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 157, z 2017 poz. 60 i poz. 1428) Rada Miejska w Wieruszowie uchwala co następuje:
§ 1. W Statucie Żłobka Miejskiego w Wieruszowie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXI/231/2016 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Wieruszowie wprowadza się następujące zmiany:
- Rozdział 4 Statutu otrzymuje brzmienie: „Rozdział 4. Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku oraz za pobyt i wyżywienie w razie nieobecności dziecka w żłobku.
§ 8. 1 Wysokość opłat za pobyt i wyżywienie ustala Rada Miejska w Wieruszowie odrębną uchwałą.
2. Opłata za pobyt dziecka w żłobku nie podlega zwrotowi w wypadku nieobecności dziecka w żłobku.
3. Opłata za wyżywienie dziecka objętego opieką w żłobku podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka. Warunkiem zwrotu opłaty jest zgłoszenie przez rodzica/opiekuna prawnego Dyrektorowi Żłobka nieobecności dziecka telefonicznie, osobiście lub w formie elektronicznej nie później niż w pierwszym dniu nieobecności”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wieruszowa.
§ 3. 1 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieruszowie.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.
Przewodniczący Rady
Adam Śpigiel

UCHWAŁA NR L/360/2017


RADY MIEJSKIEJ W WIERUSZOWIE


z dnia 16 listopada 2017 r.


zmieniająca uchwałę Nr XXXI/233/2016 z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w Żłobku Miejskim prowadzonym przez Gminę Wieruszów.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2017 roku poz. 1857, z późn. zm.), art. 23, art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 157, z późn. zm.) Rada Miejska w Wieruszowie uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXI/233/2016 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie ustalenie wysokości opłat w żłobku miejskim prowadzonym przez Gminę Wieruszów wprowadza się następujące zmiany:
1. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „§ 3 ust. 1 Wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku miejskim prowadzonym przez Gminę Wieruszów w wymiarze do 10 godzin dziennie wynosi miesięcznie 300 złotych.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wieruszowa.
§ 3. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieruszowie.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.
Przewodniczący Rady
Adam Śpigiel
UCHWAŁA NR LVIII/413/2018


RADY MIEJSKIEJ W WIERUSZOWIE


z dnia 26 marca 2018 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Wieruszowie


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 157, ze zm.: Dz.U. z 2017 r. poz. 60 i poz. 1428) Rada Miejska w Wieruszowie uchwala co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXXI/231/2016 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Wieruszowie wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 3 załącznika występujące wyrazy „ul. Fabrycznej 6” zastępuje się wyrazami „ul. Bursztynowej 1”.
2) w § 6 załącznika zmienia się ust. 3, który otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają w następującej kolejności:
1) dzieci niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, co do których nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne uniemożliwiające im korzystanie ze Żłobka lub dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej);
2) dzieci obojga pracujących lub uczących się w systemie dziennym rodziców (prawnych opiekunów);
3) dzieci pracującego lub uczącego się w systemie dziennym rodzica (prawnego opiekuna) samotnie wychowującego dziecko (w rozumieniu art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3)
4) dzieci rodzica (prawnego opiekuna) wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji.”;
3) w § 6 załącznika dodaje się ust. 5 o następującej treści:
„5. W przypadku zgłoszenia, w formie pisemnego oświadczenia, przez rodzica (prawnego opiekuna) planowanej nieobecności dziecka w Żłobku, która będzie trwała nieprzerwanie nie krócej niż 60 kolejnych dni kalendarzowych można przyjąć na miejsce tego dziecka na czas jego planowanej nieobecności inne dziecko na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z jego rodzicami (prawnymi opiekunami)”;
4) w § 7 załącznika dodaje się ust. 3, 4 i 5, o następującej treści:
3. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci uczęszczających do Żłobka mogą brać udział
w zajęciach prowadzonych w Żłobku poprzez uczestnictwo w zajęciach otwartych.
4. Zajęcia otwarte organizowane są co najmniej raz w roku, w terminie ustalonym przez Dyrektora Żłobka.
5. Zajęcia otwarte mogą mieć charakter uroczystości okolicznościowych.”
5) w § 9 załącznika dodaje się ust. 8 o następującej treści:
„8. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje osoba przez niego wyznaczona.”;
6) w § 13 załącznika zmienia się ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Żłobek używa pieczęci podłużnej o treści: Żłobek Miejski w Wieruszowie ul. Bursztynowa 1, 98-400 Wieruszów.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wieruszowa.
§ 3. 1 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady
Adam Śpigiel

Przedszkolowo.pl logo